Saleshubber Policy
นโยบายความเป็นส่วนตัว
บัญชีผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามที่ได้ถูกกำหนดสิทธิ์เอาไว้ ทั้งนี้ผู้ใช้บัญชีจำเป็นต้องรักษา ทั้งชื่อบัญชีและรหัสผ่านให้เป็นความลับส่วนตัวแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นห้ามมิให้ส่งต่อ อนุญาตเข้าถึง หรือให้ผู้อื่นได้กระทำการแทนตนโดยเด็ดขาด ทางผู้ให้บริการมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าถึงบัญชี จากบุคคลอื่นหากเกิดกรณีพิพาทใด
ข้อกำหนดการคืนเงินของ SALESHUBBER
บริการ Saleshubber เป็นบริการรับโฆษณาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ทั่วไป และการโฆษณายังผู้บอกรับสมาชิกตลอดชีพ หรือรายปีที่จะได้รับข้อมูลหรือสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลผู้ลงประกาศได้ การกำหนดการคืนเงินกรณีผู้ชำระเงินเป็นผู้สมัครสมาชิก การขอคืนเงินจะไม่สามารถขอได้ทุกกรณีเนื่องด้วยเป็นการซื้อสิทธิ์เพื่อเข้าถึงข้อมูลในระบบปิดทำให้ถือได้ว่าผู้ชำระเงินนั้นมีการเข้าถึงและยังประโยชน์กับทางผู้ซื้อบอกรับสมาชิกแล้ว โดยทั้งนี้หากเกิดการร้องขอคืนเงินจะต้องผ่านกระบวนการในการตรวจสอบพิเศษและอนุมัติได้โดยกรรมการที่มีอำนาจเท่านั้น การกำหนดการคืนเงินกรณีผู้ขอลงประกาศผ่านสื่อของระบบ Saleshubber การซื้อ Package การโฆษณาผ่านสื่อของ Saleshubber นั้นจะมีส่วนของประกาศสื่อภายในระบบปิดและการประกาศด้วยการโฆษณากับสื่ออื่นๆภายนอก ดังนั้น หากมีการชำระเงินการโฆษณาแล้ว ส่วนที่ได้รับและมีหลักฐานการชำระเงินหรือการโฆษณากับผู้บริการอื่นๆต่ออีกทอดหนึ่งนั้นได้กระทำออกไปแล้ว เงินส่วนดังกล่าวจะไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ เว้นแต่ส่วนที่เหลืออยู่จากการโฆษณา และ การออกประกาศภายในระบบปิดของ Saleshubber เพียงเท่านั้น ทั้งนี้ หากเกิดค่าธรรมเนียมของการชำระเงินจากผู้ซื้อโฆษณา หรือปรากฏว่ามีค่าบริการของช่องการชำระเงินที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว และทางบริษัทฯไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการเนื่องจากการโอนเงินถ่ายเงินหรือรับชำระเงินจากผู้ซื้อได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินจำนวนส่วนค่าบริการของช่องทางชำระเงินเหล่านั้นทั้งหมด การคืนเงินจะใช้ระยะเวลามากกว่า 7 วันหรือนานกว่านั้นได้ โดยการพิจารณาจากกรรมการบริษัทฯเพื่ออนุมัติการคืนเงินแก่ผู้เรียกร้องเงินคืน และขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินในทุกกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม