นโยบายความเป็นส่วนตัว

บัญชีผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามที่ได้ถูกกำหนดสิทธิ์เอาไว้ ทั้งนี้ผู้ใช้บัญชีจำเป็นต้องรักษา
ทั้งชื่อบัญชีและรหัสผ่านให้เป็นความลับส่วนตัวแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นห้ามมิให้ส่งต่อ อนุญาตเข้าถึง
หรือให้ผู้อื่นได้กระทำการแทนตนโดยเด็ดขาด ทางผู้ให้บริการมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าถึงบัญชี
จากบุคคลอื่นหากเกิดกรณีพิพาทใด